1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Σύστημα Διακυβέρνησης Δεδομένων για τον Δημόσιο Τομέα

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Ο Νόμος 4727/2020 εισάγει την πολιτική για τη διαχείριση υπολογιστικού νέφους των τα πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης στη ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο Κυβερνητικό Νέφος του Δημόσιου Τομέα (G-Cloud) υποχρεωτικά πρέπει να εγκατασταθούν έως την 1/1/2022 όλες οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα που διατηρούν όλα τα Υπουργεία, εκτός των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας & Θρησκευμάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, των Ανεξάρτητων Αρχών και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. και αφορούν σε συναλλαγές με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες και τη δημόσια διοίκηση. Σκοπός της προτεινόμενης δράσης είναι η εφαρμογή μελετών που θα καθιερώσουν μια Πρακτική Διαχείρισης Δεδομένων στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Σύμφωνα με το Βιβλίο Γνώσης Διαχείρισης Δεδομένων (Data Management Book of Knowledge - DMBOK), η διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών αποτελεί μια επιχειρησιακή διαδικασία που αποτελείται από τον σχεδιασμό και την εκτέλεση πολιτικών και παρεμβάσεων που σκοπό έχουν τον έλεγχο, την προστασία και βελτίωση της αξίας των πληροφοριών. Τα αναμενόμενα οφέλη περιγράφονται παρακάτω: Κατανόηση των αναγκών ενημέρωσης της κυβέρνησης και όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Συλλογή, αποθήκευση, προστασία και διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας, της ακεραιότητας, της ολοκλήρωσης, της συνάφειας και της χρησιμότητας των δεδομένων. Εξασφάλιση του απορρήτου και αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης δεδομένων και πληροφοριών. Μεγιστοποίηση της αποτελεσματικής χρήσης και της αξία των πληροφοριών. Έλεγχος του κόστους διαχείρισης δεδομένων. Ευθυγράμμιση της διαχείρισης δεδομένων με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ