1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας στα νησιά των Κυκλάδων

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της υφιστάμενης κατάστασης, καθίσταται απαραίτητη η ανάγκη για υπηρεσίες που τροφοδοτούνται από την επιστημονική γνώση, οδηγούνται από τα γεγονότα και προσφέρουν πολύτιμες συμβουλές στους εμπλεκόμενους στην παραγωγική διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο, ως αντικείμενο του προτεινόμενου έργου ορίζεται η πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών για την ανάπτυξη ενός συνόλου ψηφιακών υπηρεσιών με εστίαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ευφυούς γεωργίας, προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Κυκλάδων, με την αξιοποίηση των οποίων θα επιτευχθεί η υποστήριξη του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής. Οι υπηρεσίες, που θα αναπτυχθούν, θα αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας αιχμής (Big Data, IoT, Machine Learning κ.λπ.), θα επιτρέπουν τη συνεχή και απομακρυσμένη παρακολούθηση των εδαφοκλιματικών συνθηκών και τη δυνατότητα μεγιστοποίησης της αξιοποίησης σημαντικών πρωτογενών δεδομένων και θα αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των καλλιεργειών και των βοσκοτόπων καθώς και στη διάθεση των τοπικών παραγόμενων προϊόντων. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, αναμένεται να αναπτυχθούν και να παρασχεθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες στους ωφελούμενους: - Υπηρεσίες απομακρυσμένης παρακολούθησης - Συμβουλευτικές – πληροφοριακές υπηρεσίες - Υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης βοσκοτόπων - Ηλεκτρονική διάθεση αγροτικών προϊόντων Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου αναμένεται να παρασχεθούν και μια σειρά από υποστηρικτικές υπηρεσίες, οι οποίες θα αφορούν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: - Προσδιορισμός θέσης εγκατάστασης σταθμών και πειραματικών αγροτεμαχίων - Καταγραφή Εφαρμογών, Εισροών και Εκροών - Συλλογή και Επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων από τρίτες πηγές - Παρακολούθηση Υποδομών - Εκπαίδευση χρηστών - Ενημέρωση εμπλεκομένων - Ευαισθητοποίηση ομάδων ωφελούμενων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ