1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Δημοσίων Συμβάσεων

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (European Single Procurement Document - ESPD) και το eCertis αποτελούν πυλώνες μία στρατηγικής της ΕΕ για ηλεκτρονικοποίηση το συνόλου των διαδικασιών των Δημοσίων Συμβάσεων (end-to-end eProcurement), η οποία στη βάση της αρχής Once-Only Principal και σε συνδυασμό με τον Εκτελεστικό Κανονισμό της ΕΕ για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (SDGR) θα προσφέρει eServices στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων με απώτερο σκοπό τη διαλειτουργικότητα με τα βασικά μητρώα (base registries) και τη δημιουργία του Virtual Company Dossier (VCD), προκειμένου να είναι καθίσταται η συμμετοχή των Οικονομικών Φορέων (επιχειρήσεων) σε διαγωνιστικές διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων περισσότερο αποτελεσματική, απρόσκοπτη και με λιγότερα διοικητικά βάρη.
Παράλληλα, στην ανωτέρω στρατηγική προστίθεται και η στρατηγική της ΕΕ για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στις Δημόσιες Συμβάσεις (Digital Transformation in Public Procurement), ήτοι τη χρήση Αναδυόμενων Τεχνολογιών (Emerging Technologies), που αφορά τόσο στη σχετική αναδιαμόρφωση των διαδικασιών ή/και των ηλεκτρονικών συστημάτων Δημοσίων Συμβάσεων όσο και στα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα προμηθεύονται οι Αναθέτουσες Αρχές. Ενδεικτικά, οι Αναδυόμενες Tεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ή δοκιμάζονται στον τομέα των Δημόσιων Συμβάσεων παγκόσμιο επίπεδο είναι ενδειτικτικά αυτές της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), της Μηχανικής Μάθησης (ML), των Μεγάλων Δεδομένων & Αναλύσεων (Big data & analytics), της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης (3D printing), του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), των Ρομπότ και των Drones (robots and drones), της Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality), των Blockchain.
Ειδικότερα όσον αφορά το ESPD/VCD και λαμβάνοντας υπόψη την παραγωγική λειτουργία από το 2018 του υποσυστήματος Promitheus ESPDint του ΕΣΗΔΗΣ για την σύνταξη και διαχείριση του eΕΕΕΣ και του eΤΕΥΔ, οι στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται ως εξής:
Η επιχειρησιακή αναμόρφωση όσον αφορά τη χρήση του eΕΕΕΣ στην «αυτοτελή» μορφή του, ήτοι το σύνολο της πληροφορίας που αφορά τους λόγους αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής θα αποτυπώνεται μόνο στο eΕΕΕΣ, ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. Αυτή τη στιγμή η πληροφορία αναπτύσσεται στο σώμα της διακήρυξης και στη συνέχεια επαναλαμβάνεται εν μέρει και στο ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. Συνέπεια, αυτής της στρατηγικής επιλογής θα είναι η απλοποίηση της διαδικασίας και απαιτεί την αναμόρφωση των υποδειγμάτων ή/και πρότυπων τευχών διακηρύξεων που εκδίδονται από την ΕΑΑΔΗΣΥ καθώς και την μερική προσαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Promitheus ESPDint (ήδη υποστηρίζει τεχνολογίες «αυτοτελή» eΕΕΕΣ).
Η κατάργηση του ΤΕΥΔ και αντικατάσταση του από το ΕΕΕΣ (έχει υιοθετηθεί ως πρόταση και στη Νομοπαρασκευαστική για τις Δημόσιες Συμβάσεις).
Η συλλογή και υποβολή των Αποδεικτικών Στοιχείων (δικαιολογητικά) μειοδότη ή αναδόχου μιας Δημόσιας Σύμβασης, προκειμένου για την διευκόλυνση των Οικονομικών Φορέων (επιχειρήσεις), θα πρέπει να γίνεται με συντεταγμένο ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της δημιουργίας ενός Εικονικού Φακέλου Επιχείρησης (Virtual Company Dossier - VCD) που θα αντλεί τα σχετικά στοιχεία μέσω μιας αρχιτεκτονικής δυναμικής αναζήτησης διασυνοριακών eServices στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού της ΕΕ για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (SDGR), κάνοντας χρήση υποδομών ή/και στοιχείων όπως του eΕΕΕΣ, του eCertis, μιας Once-Only-Principle αρχιτεκτονικής που θα οριστεί με Εκτελεστικό Κανονισμό το 2021 για το SDGR και τη διαλειτουργικότητα με βάσεις δεδομένων αποδεικτικών στοιχείων (evidences databases, π.χ. TaxisNet, ΕΦΚΑ, ΓΕΜΗ, Μητρώα ΟΦ, κ.α.)

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ