1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Εθνικό Παρατηρητήριο για την επίτευξη Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Το έργο φιλοδοξεί να παρέχει μια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών εργαλείων καταγραφής των δεδομένων του τουριστικού κλάδου, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών στον τουρισμό με βάση πραγματικά δεδομένα. Το Εθνικό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης αξιοποιεί τα στοιχεία και δεδομένα του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού, αλλά και τα πορίσματα της έρευνας τουριστικής αγοράς για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του τουρισμού. Προβλέπεται η δημιουργία μίας κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας με δυναμικό περιεχόμενο με δυνατότητα συλλογής, αποθήκευσης, διαμοιρασμού και οπτικοποίησης δεδομένων , η απεικόνιση μέσω ενός γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος σε έναν διαδραστικό χάρτη όλων των δεικτών και η στατιστική επεξεργασία, παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων. Η πλατφόρμα θα τροφοδοτείται από τον Δορυφόρο Λογαριασμό Τουρισμού, το Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων και άλλους Φορείς Παροχής Δεδομένων. Μέσω της συμμετοχής της χώρας σε διεθνείς πρωτοβουλίες και δίκτυα, θα επιτευχθεί η εναρμόνιση του τουρισμού με τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης, η συστηματική καταγραφή, συλλογή και αξιολόγηση των δεδομένων που αφορούν στον τουρισμό σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αξιοποιώντας κάθε συνεργασία με φορείς συλλογής δεδομένων για τον τουρισμό, καθώς και νέα εργαλεία καταγραφής ώστε να υποστηριχθεί η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Τουρισμού
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ