1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Σύστημα παρακολούθησης δράσεων ΤΠΕ

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη κεντρικού συστήματος παρακολούθησης έργων ψηφιακού μετασχηματισμού ΤΠΕ, με συμμετοχή όλων των φορέων. Μέσα από αυτό το σύστημα θα πραγματοποιείται η υποβολή προτάσεων για δράσεις (έργα, μελέτες, δράσεις προβολής και δημοσιότητας και εκπαίδευση) ΤΠΕ, η αξιολόγηση, η ωρίμανση και η έγκριση. Το εν λόγω σύστημα θα αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς προόδου όλων των δράσεων ΤΠΕ. Επίσης, θα αλληλεπιδρά με τρίτα συστήματα και θα εξάγει αναφορές αποτίμησης στο πλαίσιο της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού (π.χ. μετάφραση των δεικτών παρακολούθησης σε δείκτες επίπτωσης, όπως ο δείκτης DESI, καθώς και άλλοι δείκτες που σχετίζονται με την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη στο χώρο των ΤΠΕ). Με τον παραπάνω μηχανισμό, θα καταστεί δυνατή η αξιοποίηση της διαθέσιμης πληροφορίας από τα δημόσια μητρώα, σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική ανοικτών δεδομένων, όπως αυτή προσδιορίζεται από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία (2019/1024) καθώς και την αντίστοιχη εθνική νομολογία. Έχοντας ως πυρήνα τα διαθέσιμα δεδομένα, το έργο θα διασφαλίσει την πρόσβαση σε όλα τα είδη διαθέσιμων δημόσιων δεδομένων (μετρικά, στατιστικά δεδομένα, δείκτες και ποιοτικά χαρακτηριστικά) που σχετίζονται με την έρευνα και την καινοτομία καθώς και την παροχή υπηρεσιών δεδομένων προς τους φορείς Δημόσιας Διοίκησης, όπως και την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ