1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Εναρμόνιση και πιστοποίηση δημοσίων φορέων-παρόχων υποδομών κυβερνητικού νέφους κατά ISO 27001

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Μέσω της δράσης «Εφαρμογή ISO 27001 διαδικασιών στο Κέντρο Δεδομένων της ΓΓΠΣΔΔ και ενίσχυση μέτρων ασφαλείας» επιτυγχάνεται: H αναβάθμιση των διαδικασιών και του επιπέδου Ασφάλειας της ΓΓΠΣΔΔ. Η υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην αξιολόγηση και την πιστοποίηση του αποτελέσματος των παρεμβάσεων που θα γίνουν στην ασφάλεια στα πλαίσια του παρόντος έργου. Η συμμόρφωση της ΓΓΠΣΔΔ με το εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο ασφάλειας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων ασφάλειας που τίθενται στο πλαίσιο Διεθνών Συνεργασιών ανταλλαγής Φορολογικών Πληροφοριών (π.χ FATCA, ΟΟΣΑ). Η συμμόρφωση της ΓΓΠΣΔΔ με τις τρέχουσες Βέλτιστες Πρακτικές στην ασφάλεια πληροφοριών. Η συμβολή στην αποτροπή κακόβουλων ενεργειών που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών, όπως η υποκλοπή, η καταστροφή και η αλλοίωσή ευαίσθητων δεδομένων για προσωπικό όφελος, η διατάραξη της εξυπηρέτησης του πολίτη και της λειτουργίας του κράτους. Επιπλέον, η ανάπτυξη εμπιστοσύνης προς την ΓΓΠΣΔΔ από άλλους φορείς του δημοσίου που χειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα ως αποτέλεσμα της πιστοποίησης του φορέα κατά 27001:2013. Η δράση ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση και τον ανασχεδιασμό των υποδομών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. καθώς και την πλήρη λειτουργική και τεχνική ενσωμάτωση αλλαγών που προκύπτουν από την ανάγκη για ενδυνάμωση της ασφάλειας παραγωγής, αποθήκευσης, χρήσης και διακίνησης των δεδομένων που διατηρεί η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. στα Πληροφοριακά της Συστήματα

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ