Αρχική / Οριζόντιες Παρεμβάσεις/ Οριζόντια ψηφιακά έργα μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης /

Επιταχυντές


Βασικό προαπαιτούμενο για την επιτυχή εφαρμογή της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού αποτελεί η υλοποίηση ενός συνόλου παρεμβάσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν το σημείο εκκίνησης και θα δράσουν ως «επιταχυντές» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης και μέσω αυτής του συνόλου της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Οι παρεμβάσεις αυτές καλούνται να εφαρμόσουν κάποιες από τις προαναφερθείσες κατευθυντήριες αρχές και να αποτελέσουν τη «ραχοκοκαλιά» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης και τη μετατροπή αυτής σε έναν πάροχο υπηρεσιών, ενεργά προσανατολισμένο στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες
23
Έργα συνολικά
18
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Παρατηρητήριο διεπαφής των κρατικών φορέων με το οικοσύστημα καταπολέμησης της παραπληροφόρησης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Σύστημα παρακολούθησης δράσεων ΤΠΕ

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Υλοποίηση πλατφόρμας υποστήριξης υπηρεσιών Data Analytics

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασίας πιστοποίησης εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων – πλατφορμών υποβολής προσφορών του τομέα Δημοσίων Συμβάσεων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ηλεκτρονικά Καταστήματα (eShops) και Αγορές (eMarketplaces) στις Δημόσιες Συμβάσεις

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Μητρώο Αναθετουσών Αρχών

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Δημοσίων Συμβάσεων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Επανασχεδιασμός του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA) και διασύνδεση των ταμειακών μηχανών

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Εθνική Υποδομή Ειδοποιήσεων (National Notification Service)

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Εθνική Υποδομή Αυθεντικοποίησης Πολιτών

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Μητρώο Διαλειτουργικότητας

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ενιαίο κεντρικό σύστημα διοικητικής πληροφόρησης και υποστήριξης της λήψης αποφάσεων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Διασφάλιση ποιότητας κατά την υλοποίηση ΤΠΕ (QA)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Επανασχεδιασμός του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Πλατφόρμα διαχείρισης πληροφοριών και ειδήσεων Γραφείων Τύπου ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Παγκόσμια Πλατφόρμα Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης (Global Media Center)

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης - Digital Media Center

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Κεντρική Κυβερνητική Συμφωνία απόκτησης Αδειών Λογισμικού

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ψηφιακός μετασχηματισμός ΑΣΕΠ (e-ΑΣΕΠ Φάση I)

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ψηφιακός μετασχηματισμός ΑΣΕΠ (e-ΑΣΕΠ Φάση IΙ)

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ψηφιοποίηση των Γενικών Αρχείων του Κράτους

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη