Αρχική / Οριζόντιες Παρεμβάσεις / 

Οριζόντια Έργα


Στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης αναγνωρίζονται κοινές ανάγκες για εφαρμογές, οι οποίες υλοποιούν πλήθος ομοειδών έργων και συστημάτων, περιλαμβάνοντας τη μισθοδοσία, τη διαχείριση προσωπικού, την οικονομική διαχείριση και την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων κ.λπ. Μέσα από την υλοποίηση αυτών των εφαρμογών εξασφαλίζονται η διαλειτουργικότητα από το σχεδιασμό, η απλοποίηση και ομογενοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών που υποστηρίζονται στους δημόσιους φορείς καθώς και η απρόσκοπτη εποπτεία τους. Παράλληλα, μέσω της αξιοποίησης κοινών προγραμματιστικών συνθετικών και διεπαφών θα επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας κατά την υλοποίηση των έργων, όπως και η εξοικονόμηση πόρων συντήρησης και αδειοδότησης των λογισμικών.

Περισσότερες πληροφορίες
38
Έργα συνολικά
21
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Υλοποίηση έργου νέων ταυτοτήτων

μεσοπρόθεσμο

Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης - Φάση ΙΙ

μεσοπρόθεσμο

Εθνικά Σύνολα Αναφοράς (Ν.3882/2010)

μεσοπρόθεσμο

Ψηφιακή Τράπεζα Χρήσης Γης

μεσοπρόθεσμο

Ψηφιοποίηση Διαχρονικού Αρχείου Αεροφωτογραφιών της ΓΥΣ - Ανάπτυξη και Παροχή Υπηρεσιών

μεσοπρόθεσμο

Ψηφιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Μητρώο Διαλειτουργικότητας

μεσοπρόθεσμο

Αναβάθμιση διαθεσιμότητας, εφεδρείας, ασφάλειας δεδομένων, που φιλοξενούνται στις υποδομές της ΓΓΠΣΔΔ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εθνική Υποδομή Αυθεντικοποίησης Πολιτών

βραχυπρόθεσμο

Εθνική Υποδομή Ειδοποιήσεων (National Notification Service)

βραχυπρόθεσμο

Κεντρική Κυβερνητική Συμφωνία απόκτησης Αδειών Λογισμικού

μεσοπρόθεσμο

Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών

μεσοπρόθεσμο

Κεντρικό και Ενιαίο Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Government ERP)

μεσοπρόθεσμο

Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Μισθοδοσία

μεσοπρόθεσμο

Επέκταση Κεντρικου Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων

μεσοπρόθεσμο

Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Πρόγραμμα «Διαύγεια»

μεσοπρόθεσμο

Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Επανασχεδιασμός του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Δημοσίων Συμβάσεων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Μητρώο Αναθετουσών Αρχών

μεσοπρόθεσμο

Επανασχεδιασμός του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ηλεκτρονικά Καταστήματα (eShops) και Αγορές (eMarketplaces) στις Δημόσιες Συμβάσεις

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασίας πιστοποίησης εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων – πλατφορμών υποβολής προσφορών του τομέα Δημοσίων Συμβάσεων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ήλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA) και διασύνδεση των ταμειακών μηχανών

μεσοπρόθεσμο

Υλοποίηση πλατφόρμας υποστήριξης υπηρεσιών Data Analytics

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Κεντρικό σύστημα υποδοχής και διαχείρισης προτάσεων από τους πολίτες

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Σύστημα παρακολούθησης δράσεων ΤΠΕ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Διασφάλιση ποιότητας κατά την υλοποίηση ΤΠΕ (QA)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης - Digital Media Center

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιοποίηση των Γενικών Αρχείων του Κράτους

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας

μεσοπρόθεσμο

Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων - Φάση ΙΙ

μεσοπρόθεσμο

Υπευθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση

βραχυπρόθεσμο

Υποδομές Κέντρων Δεδομένων ΕΔΥΤΕ

μεσοπρόθεσμο

Know your Customer

μεσοπρόθεσμο