Αρχική / Οριζόντιες Παρεμβάσεις/ Οριζόντια ψηφιακά έργα μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης /

Υποδομές Δημοσίου


Η αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών αποτελεί βασικό πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους. Το G-Cloud Next Generation (NxG) είναι το σύνολο των υπολογιστικών υποδομών για την εξυπηρέτηση συστημάτων της δημόσιας διοίκησης. Οι υποδομές αυτές συγκεντρώνουν υπολογιστικούς πόρους που είτε αποτελούν Ψηφιακές Υποδομές Δημόσιου Υπολογιστικού Νέφους είτε βρίσκονται φυσικά εγκατεστημένοι σε κέντρα δεδομένων φορέων του δημοσίου τομέα, οι οποίες πρόκειται να μετασχηματιστούν και να αναβαθμιστούν. Παράλληλα το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί το «έργο πυρήνα» για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημόσιου Τομέα (ΔΔΤ) με βασικό στόχο την κάλυψη των αναγκών τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης των δημόσιων φορέων (περίπου 34.000 κτίρια).

Περισσότερες πληροφορίες
9
Έργα συνολικά
8
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Εναρμόνιση και πιστοποίηση δημοσίων φορέων-παρόχων υποδομών κυβερνητικού νέφους κατά ISO 27001

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Σύστημα Διακυβέρνησης Δεδομένων για τον Τομέα της Υγείας

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Υποδομές Κέντρων Δεδομένων ΕΔΥΤΕ

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Σύστημα Διακυβέρνησης Δεδομένων για τον Τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Σύστημα Διακυβέρνησης Δεδομένων για τον Δημόσιο Τομέα

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ενίσχυση των κεντρικών υποδομών Κυβερνητικού Νέφους (G- Cloud) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για τη φιλοξενία των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και παροχή υπηρεσιών IaaS-PaaS-SaaS

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Υλοποίηση και Υποστήριξη G-Cloud Next Generation

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Δίκτυο Δημόσιου Τομέα (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ)

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Αναβάθμιση διαθεσιμότητας, εφεδρείας, ασφάλειας δεδομένων, που φιλοξενούνται στις υποδομές της ΓΓΠΣΔΔ

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη