Αρχική / Στρατηγικοί Άξονες Παρέμβασης / Αξιοποίηση Προηγμένων Τεχνολογιών /

Τεχνητή Νοημοσύνη


Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 περιγράφει το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Το κείμενο συντάσει ειδική επιτροπή εγνωσμένης αξίας ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων, περιγράφει τις εθνικές προτεραιότητες και αναλύει τις επιμέρους δράσεις που θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένες πιλοτικές εφαρμογές ανά τομέα άσκησης πολιτικής. Παράλληλα, θα αναλυθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση, για τη βελτίωση εσωτερικών λειτουργιών και το σχεδιασμό καλύτερων υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Τέτοιες ενδεικτικές εφαρμογές θα μπορούσαν να είναι μηχανισμοί αυτόματων ελέγχων για την πάταξη της φοροδιαφυγής, για την παρακολούθηση του συστήματος εισροών και εκροών στο εμπόριο καυσίμων, για την αυτόματη κωδικοποίηση της νομοθεσίας ή για τη δημιουργία ενός συστήματος προβλέψεων κινδύνου που σχετίζεται με την πολιτική προστασία.

Περισσότερες πληροφορίες
10
Έργα συνολικά
3
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Σύστημα εντοπισμού οικοδομικών αυθαιρεσιών σε Δασικές περιοχές και στον Αιγιαλό

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Πλατφόρμα σημασιολογικής αναζήτηση πληροφορίας και εξαγωγή γνώσης από το αποθετήριο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εισαγωγή τεχνολογιών Robotic Process Automation για τη μείωση των επαναλαμβανόμενων διοικητικών εργασιών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Έργο για την αυτόματη κωδικοποίηση της Νομοθεσίας με χρήση τεχνολογιών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δημόσια Διοίκηση

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Εφαρμογή παρακολούθησης του συστήματος εισροών και εκροών στο εμπόριο καυσίμων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Σύστημα υποστήριξης του μηχανισμού είσπραξης δημοσίων εσόδων

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Μηχανισμοί υποστήριξης των δημόσιων ελεγκτικών φορέων για την πάταξη της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής, και τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη