Αρχική / Στρατηγικοί Άξονες Παρέμβασης / Αξιοποίηση Προηγμένων Τεχνολογιών /

Εφαρμογές Κβαντο-ανθεκτικής κρυπτογραφίας – EuroQCI


Με γνώμονα τις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο της κβαντικής υπολογιστικής και ειδικότερα την τεχνολογική πρόοδο όσον αφορά τη Διανομή Κβαντικών Κλειδιών (Quantum Key Distribution – QKD), την προτεραιότητα που δίνεται στον τομέα αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη μεγάλη εγκατεστημένη υποδομή δικτύου οπτικών ινών του ΕΔΥΤΕ, προτείνεται η παρούσα δράση με στόχο την ανάπτυξη εθνικής πειραματικής υποδομής, στο πλαίσιο της οποίας θα αναπτυχθεί πεδίο δοκιμών πάνω στις σχετικές τεχνολογίες, και η οποία θα διευκολύνει την παρακολούθηση των συναφών επιστημονικών εξελίξεων από την ερευνητική κοινότητα της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες
1
'Εργο συνολικά
0
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα