Αρχική / Στρατηγικοί Άξονες Παρέμβασης / Αξιοποίηση Προηγμένων Τεχνολογιών /

Τεχνολογίες Blockchain


Οι τεχνολογίες blockchain μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο του ψηφιακού μετασχηματισμού σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η επικυρωμένη και αμετάλλαχτη καταγραφή δοσοληψιών και πράξεων. Οι τεχνολογίες blockchain βασίζονται σε κατανεμημένα δίκτυα εξυπηρετητών όπου καταγράφεται το σύνολο των συναλλαγών. Τα δίκτυα αυτά μπορεί να είναι δημόσια (public), όπου η καταγραφή δοσοληψιών είναι ανοιχτή σε όλους, έναντι συνήθως κάποιου αντιτίμου, ή ελεγχόμενα (permissioned), όπου η καταγραφή δοσοληψιών γίνεται από συγκεκριμένους συμμετέχοντες. Στην περίπτωση των ελεγχόμενων blockchain, θα πρέπει να υποστηριχθεί η δημιουργία, φιλοξενία, και συντήρησή τους από τους φορείς του δημοσίου που θα συμμετέχουν σε αυτά.

Περισσότερες πληροφορίες