Χαρτοφυλάκιο Έργων Ψηφιακής Στρατηγικής

Οι φορείς που επιθυμούν να υποβάλλουν έργα για έγκριση Συνάφιας από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα πρέπει να συνδεθούν στην πλατφόρμα του Χαρτοφυλακίου Έργων Ψηφιακής Στρατηγικής. 

Ο/Η αρμόδιος/α για την υποβολή υπάλληλος του φορέα μπορεί να συνδεθεί στους δύο παρακάτω συνδέσμους:

  • είτε με τους προσωπικούς του/της κωδικούς Taxisnet
  • είτε με χρήση κωδικών Δημόσιας Διοίκησης εφόσον είναι δημόσιος υπάλληλος (μπορείτε να τους εκδώσετε εδώ)

Την πρώτη φορά που θα συνδεθεί, θα πρέπει να εγγραφεί δηλώνοντας τον φορέα ή τους φορείς που ανήκει και για τον/ους οποίο/ους θα υποβάλει έργα. 


Οι διαχειριστές των φορέων μπορούν να ενεργοποιούν χρήστες στον φορέα τους, ώστε αυτοί να βλέπουν και να διαχειρίζονται συνολικά τα έργα του φορέα πέρα από όσα έχουν υποβάλει οι ίδιοι. 

Για επικοινωνία στείλτε email στη διεύθυνση strategy@mindigital.gr