Ψηφιακή Καινοτομία


Δράσεις που στοχεύουν στην ουσιαστική ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων καινοτομίας, με κύρια στρατηγική επιδίωξη τη δημιουργία ενός οργανωμένου, αξιόπιστου, βιώσιμου και συντονισμένου δικτύου κόμβων υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, περιγράφονται δράσεις σε κάποια “οριζόντια” θέματα, όπως στον κρίσιμο τομέα των υπολογιστικών συστημάτων υψηλών επιδόσεων και στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. 

Υποστήριξη Ψηφιακής Καινοτομίας

Ένας από τους πλέον κρίσιμους πυλώνες για την ψηφιακή οικονομία είναι η δημιουργία Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hubs – DIHs), οι οποίοι αποτελούν «υπηρεσίες μιας στάσης» για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό των παραγωγικών διαδικασιών τους και την προαγωγή της καινοτομίας τους με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

3 Έργα συνολικά


  • 1 σε εξέλιξη
Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 περιγράφει το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας.

8 Έργα συνολικά


  • 2 σε εξέλιξη
Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων

Ο σκοπός της ενίσχυσης της κυβερνητικής δράσης σε αυτό το χώρο είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι υπερυπολογιστές τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που στοχεύει στον εξοπλισμό των ευρωπαϊκών ΜΜΕ με σχετική τεχνογνωσία.

4 Έργα συνολικά


  • 1 σε εξέλιξη