1. Αρχική
  2. /
  3. Ανάπτυξη & Καινοτομία

Βάση δεδομένων καταγραφής και ψηφιακό αποθετήριο ερευνητικών έργων - Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της ελεύθερης πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ) της ΓΓΕΤ - Ανοιχτή πλατφόρμα διασύνδεσης ζήτησης και προσφοράς υπηρεσιών ΕΤΑΚ

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο

Σε συνάρτηση με το Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ελληνική Οικονομία – Ενδιάμεση Έκθεση, η προτεινόμενη δράση συνάδει με:

  • Ενίσχυση βασικής έρευνας μέσω άρσης αγκυλώσεων για Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια. Ενίσχυση της καινοτομίας με κίνητρα για έρευνα στις επιχειρήσεις σε μεταποίηση, αγροδιατροφή και ανάπτυξη μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης.
  • Ανάπτυξη υποδομών μέσω δημοσίων επενδύσεων και κινητοποίησης ιδιωτικών κατά προτεραιότητα σε: α) ψηφιακές τεχνολογίες και συστήματα β) πράσινη ανάπτυξη & περιβαλλοντική αναβάθμιση γ) διαχείριση αποβλήτων δ) μεταφορές για την ενίσχυση των ελληνικών λιμανιών και ε) αναβάθμιση υποδομών για τον εισερχόμενο τουρισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο θα αναπτυχθεί μια cloud-based ψηφιακή πλατφόρμα, βασισμένη στα πρότυπα των ανοιχτών δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει σε ένα ενιαίο και λειτουργικό σύνολο τα δεδομένα που αφορούν στην Έρευνα & Καινοτομία. Πολλά από αυτά τα δεδομένα που προέρχονται από ερευνητικά έργα και αποτελέσματα που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (2007-2013) καθώς και αυτά που θα υλοποιηθούν κατά την διάρκεια της ΠΠ 2014-202, των Προγραμμάτων FP7, HORIZON 2020 αλλά και του Ερευνητικού Έργου που έχει δημοσιευθεί από Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ της χώρας την τελευταία 15ετία.

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται επίσης η αξιοποίηση του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος που ανέπτυξε η ΓΓΕΤ για την προσθήκη λειτουργιών που θα διευκολύνουν την αναζήτηση και παρουσίαση των πληροφοριών καθώς και την διασύνδεση με άλλες βάσεις ευρωπαϊκές βάσεις αντίστοιχων δεδομένων.

Παράλληλα θα υλοποιηθεί μητρώο αξιολογητών το οποίο θα περιλαμβάνει τους αξιολογητές που θα μπορούν να αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση ερευνητικών έργων, ανάλογα με τα ερευνητικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται.

Επίσης, θα αναπτυχθεί Εθνικό Μητρώο Ερευνητικών Υποδομών, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι Ερευνητικές Υποδομές που θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τον Οδικό Χάρτη καθώς και οι υπηρεσίες τις οποίες αυτές θα παρέχουν, ενώ παράλληλα, θα παρακολουθείται η χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ