1. Αρχική
  2. /
  3. Εργασία & Κοινωνικές Υποθέσεις

Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας των ωφελούμενων προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Το τρέχον σύστημα ΕΕΚ χρήζει εκσυγχρονισμού καθώς εμφανίζεται ως ιδιαιτέρως κατακερματισμένο και αναποτελεσματικό ως προς την παροχή σχετικών δεξιοτήτων ή την υποστήριξη αποφοίτων για να μεταβούν σε καλές θέσεις εργασίας. Καθώς η χώρα αναδύεται από την οικονομική ύφεση που προκαλείται από το COVID-19, είναι όλο και πιο σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας (ALMP) και τα προγράμματα είναι εκσυγχρονισμένα, καλά στοχευμένα και περιλαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο υποστήριξης υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και της μαθητείας, για να βοηθήσουν τα άτομα να μεταβούν σε καλές θέσεις εργασίας. Γενικότερα, η τρέχουσα δομή πολιτικής ΕΕΚ στην Ελλάδα δεν διαθέτει συνεκτικές πολιτικές σχεδιασμού και συντονισμού και πλατφόρμες γνώσης, καθώς και ισχυρά συστήματα αξιολόγησης για την παρακολούθηση του κόστους, των αποτελεσμάτων, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του προγράμματος. Η έλλειψη πληροφοριών συχνά οδηγεί σε αναποτελεσματική κατανομή δημόσιων πόρων, επανάληψη προσπαθειών μεταξύ παρόχων κατάρτισης και αβεβαιότητα σχετικά με τα προγράμματα που πρέπει να ακολουθήσουν, δεδομένης της άγνωστης απόδοσης επένδυσης και της έλλειψης άμεσα διαθέσιμων διοικητικών δεδομένων για την παρακολούθηση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων. Είναι απαιτητό λοιπόν να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας των ωφελούμενων προγραμμάτων ΕΕΚ ώστε να υφίσταται η δυνατότητα άσκησης στοχευμένων παρεμβάσεων από κυβερνητικής πλευράς.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ