1. Αρχική
  2. /
  3. Ναυτιλία & Νησιώτικη Πολιτική

Ψηφιοποίηση των αρχείων για την Ηλεκτρονικοποίηση Λειτουργιών του ΥΝΑΝΠ και του Λ.Σ – ΕΛ. ΑΚΤ.

Μεσοπρόθεσμο Σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Η Ψηφιοποίηση των αρχείων για την Ηλεκτρονικοποίηση Λειτουργιών του ΥΝΑΝΠ και του Λ.Σ – ΕΛ. ΑΚΤ. βασίζεται στον ανασχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων και διαρθρώνεται σε πέντε βασικά μητρώα – οντότητες («οντότητα πλοίο», «οντότητα ναυτικός», «οντότητα εταιρεία», «οντότητα Λιμενικός», «οντότητα πολιτικός υπάλληλος») ώστε να επιτευχθεί η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και να δοθεί η δυνατότητα διαλειτουργικότητας με τρίτους φορείς του δημοσίου. Η υλοποίηση του ανωτέρω έργου θα οδηγήσει στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, στην επιτάχυνση των διαδικασιών, στην ποιοτική εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων μερών (πολιτών – εταιρειών) και μέσα από την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών θα αυξήσει τη συνολική ανταγωνιστικότητα του ελληνικού νηολογίου, ώστε να επιτευχθεί νέα αναπτυξιακή δυναμική. Ένα έργο ψηφιοποίησης για τον Φορέα, προϋποθέτει παροχή υπηρεσιών εισαγωγής δεδομένων από προσωπικό εκτός Φορέα,σε δομημένη ηλεκτρονική μορφή (είτε σε υφιστάμενα μητρώα ή σε μορφή εύκολης μετάπτωσης σε μελλοντικά μητρώα). Το έργο αυτό έχει άμεση συνέργεια με εν εξελίξει έργα πληροφορικής του Φορέα (ΥπτΠ-onLine), και με σχεδιαζόμενα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΟΠΣ Ναυτιλίας, ΕΠΣΑ, FISH, MARIS), καθώς θα αποτελέσει προσθετικό παράγοντα στην αποδοτικότερη λειτουργία αυτών των συστημάτων και θα αποτελέσει βασικό στοιχείο ομαλής μετάβασης σε νέες ψηφιακές διαδικασίες. Προτεραιότητα θα δοθεί σε: α) Βιβλία Νηολογίων/ Υποθηκολογίων & Κατασχέσεων, β) Αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθιστούν στην Ελλάδα υποκαταστήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.27/75 - Ναυτικές εταιρείες ν.959/79., και γ) ψηφιοποίηση των ναυτολογίων των πλοίων κλπ. Σημειώνεται ότι ιδίως για την ψηφιοποίηση του αρχείου του Μητρώου εταιρειών του ν.959/1979 και του ν.27/1975 που τηρούνται στη Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας, συμπληρωματικά στο ΟΠΣ ΥΝΑΝΠ για τη Ναυτιλία και στο ΥΠτΠ-Online, θα επιτρέψει την πρόσβαση πιστοποιημένων χρηστών, ιδιωτών και φορέων δημοσίου (εχόντων ειδικό έννομο συμφέρον, κατά περίπτωση) στο ψηφιοποιημένο αρχείο των εταιρειών, καθιστώντας φιλικότερες και αποδοτικότερες τις διοικητικές διαδικασίες και τις συναλλαγές των επιχειρήσεων. Η πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο υλικό θα συμπληρωθεί με εφαρμογή ψηφιακής παρακολούθησης της πορείας των αιτήσεων πιστοποιημένων χρηστών ναυτιλιακών εταιρειών και φορέων του δημοσίου, η οποία θα λειτουργεί αυτοτελώς σε συνάρτηση με υπό ανάπτυξη ηλεκτρονικό υποσύστημα.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ